AKTA OSOBOWE 2019 NA NOWYCH ZASADACH I RODO W KADRACH. NAJNOWSZE PROJEKTY NOWELIZACJI KODEKSU PRACY ORAZ NOWE ROZPORZĄDZENIE O DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ.

 1. Akta osobowe 2019 na nowych zasadach

Przewodnik po zmianach w dokumentacji pracowniczej mających obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

 • Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Zrównanie pod względem prawnym papierowej i elektronicznej postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Zamiana zakresu danych osobowych i reguł ich pozyskiwania od kandydatów do pracy i pracowników.
 • Nowa zawartość akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej.
 • Podstawy prawne wymienionych zmian – omówienie nowych przepisów projektów i nowelizacji prawa pracy.
 1. Papierowe akta osobowe – prowadzenie od stycznia 2019

Zasady prowadzenia od 1 stycznia 2019 roku papierowych akt osobowych pracowników.

 • Podział na 4 części i ewentualnie części na podzbiory.
 • Zasada układu chronologicznego i numeracji w ramach każdej części.
 • Wymienialny i łatwy do korekty spis treści.
 • Przyjmowanie tylko kopii.
 • Postać papierowa, albo elektroniczna.
 • Dokumenty co do zasady w języku polskim.
 • Poświadczanie za zgodność z oryginałem.
 • Sytuacje szczególne (ponowne zatrudnienie byłego pracownika, zatrudnienie obecnego pracownika na drugą umowę o pracę, transfer zakładu pracy, śmierć pracownika).
 1. Część A akt osobowych – kandydat do pracy

Zawartość części A akt osobowych (kandydat do pracy) od 1 stycznia 2019 roku.

 • Jakie dane osobowe będzie można odbierać od kandydata do pracy po zmianach przepisów?
 • Oświadczenia i dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.
 • Sposób i forma odbioru danych osobowych (oświadczenie i potwierdzenie).
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy.
 • Potwierdzanie doświadczenia, kwalifikacji i wykształcenia na nowych zasadach.
 • Gromadzenie orzeczeń lekarskich i skierowań na badania.

Analiza porównawcza – Porównanie zawartości części A akt osobowych wedle obecnego i przyszłego stanu prawnego.

 1. Część B akt osobowych – nawiązanie i przebieg stosunku pracy

Zawartość części B akt osobowych (nawiązanie i przebieg stosunku pracy) od 1 stycznia 2019 roku.

 • Dane osobowe, jakich będzie można żądać od pracownika.
 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika.
 • Umowa o pracę.
 • Podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.
 • Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy oraz zmiana umowy o pracę w innym trybie.
 • Dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników.
 • Dokumenty związane z korzystaniem z urlopu bezpłatnego.
 • Skierowania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich.
 • Zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP.
 • Dokumenty dotyczące przyznania nagrody lub wyróżnienia, nałożenia kary porządkowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Możliwość podziału na podzbiory B1, B2, B3 itd.

Analiza porównawcza – Porównanie zawartości części B akt osobowych wedle obecnego i przyszłego stanu prawnego.

 1. Część C akt osobowych – rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy

Zawartość części C akt osobowych (rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy) od 1 stycznia 2019 roku.

 • Oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy.
 • Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 • Kopia wydanego świadectwa pracy.
 • Potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
 • Umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę.
 • Skierowania i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.
 1. Część D akt osobowych – odpowiedzialność porządkowa pracowników

Zawartość nowej części D akt osobowych (odpowiedzialność porządkowa pracowników) od  1 stycznia 2019 roku.

 • Możliwość podziału na podzbiory C1, C2, C3 itd.
 • Sposób postępowania w razie zatarcia kary porządkowej.
 1. Zawartość pozostałej dokumentacji zatrudnieniowej
 • Dokumentacja indywidualna (ewidencja czasu pracy, ubieganie się i korzystanie z urlopu wypoczynkowego, karta wynagrodzenia i wypłaconych świadczeń ze stosunku pracy, karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego).
 • Dokumentacja zbiorowa (dotycząca podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych i wypadków).
 • Dokumentacja zatrudnieniowa – albo postać papierowa, albo elektroniczna.
 1. Elektroniczna postać akt osobowych

Elektronizacja akt osobowych pracownika począwszy od  1 stycznia 2019 roku.

 • Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych (warunki techniczne, zawiadomienie pracownika i byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci, wydanie dokumentacji, terminy).
 • Dołączanie dokumentu papierowego do e-akt.
 • Minimalne wymogi wobec systemu teleinformatycznego do obsługi e-akt (zabezpieczenie przed utratą, integralność, dostępu osób uprawnionych, cykliczne kopiowanie, systematyczna analiza zagrożeń itd.)
 • Sposoby zabezpieczenia elektronicznej dokumentacji.
 • Przenoszenie e-dokumentacji między systemami teleinformatycznymi (metadane, uporządkowanie dokumentów i metadanych w odpowiednich plikach.
 • Przejście z postaci elektronicznej na papierową.
 1. Kopie dokumentacji pracowniczej

Wydawanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej.

 • Obowiązek pracodawcy wykonywany nieodpłatnie.
 • Osoby uprawnione do składania wniosku o wydanie kopii fragmentu lub całości dokumentacji.
 • Forma wniosku, termin, sposób wydania.
 1. Obowiązkowe skrócenie okresu przechowywania dokumentacji
 • Okres przechowywania dokumentacji dla zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku.
 • Od kiedy biegnie skrócony okres przechowywania?
 • Kiedy dłuższe okresy przechowywania (prace górnicze, trwające postępowania, ponowne zatrudnienie pracownika).
 • Zawiadomienie pracownika (obecnego i byłego) o okresie przechowywania i możliwości odbioru dokumentacji po upływie tego okresu (warz z wydaniem świadectwa pracy).
 1. Dobrowolne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji – krok po kroku
 • Beneficjenci dobrowolnego skrócenia – pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni między 1 stycznia 1999 roku a 31 grudnia 2018 roku.
 • Warunki dobrowolnego skrócenia okresu przechowywania (min. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych, przekazanie raportów ZUS RIA).
 • Terminarz składania raportów informacyjnych za osoby objęte dobrowolnym skróceniem.
 • Elementy nowego raportu informacyjnego ZUS RIA i jego elementy.
 • Zmiany w pozostałych drukach ZUS.
 • Wzór pouczenia dla pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA.
 1. RODO w kadrach – ochrona danych osobowych

RODO w kadrach po 25 maja 2018 roku oraz w świetle zmian planowanych na 2019 rok.

 • Zasady ochrony danych osobowych członków załogi.
 • Inspektor ochrony danych osobowych.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych członków personelu.
 • Umowa podpowiedzenia.
 • Zgoda na dobrowolne przetwarzanie danych.
 • Informacja o prawach członka załogi w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych.
 • Rejestr czynności przetwarzania.
 • Wzorcowe ogłoszenia rekrutacyjne po wejściu w życie przepisów RODO (25.05.2018).
 • Wzorcowe ogłoszenia rekrutacyjne zgodne z planowanymi zmianami przepisów od 1 stycznia 2019 roku.
 1. Informacji o niekaralności członka załogi

Pozyskiwanie informacji o niekaralności członka załogi po zmianie przepisów od 27 czerwca 2018 roku.

 • Pracodawcy uprawnieni do sprawdzania karalności (sektor finansowy).
 • Osoby podlegające weryfikacji.
 • Zakres badanej niekaralności (przestępstwa umyślne i nieumyślne wymienione w ustawie).
 • Procedura badania niekaralności (oświadczenie, a na żądanie pracodawcy – informacja z KRK, częstotliwość co do zasady raz na rok, zwrot kosztów pracownikowi, terminy).
 1. Monitoring w miejscu pracy

Monitoring w miejscu pracy (pomieszczeń i narzędzi pracy).

 • Gdzie nie należy instalować monitoringu?
 • Zasady wprowadzenia monitoringu w zakładzie pracy.
 • Obowiązki informacyjne związane z monitoringiem w miejscu pracy.
 1. Panel dyskusyjny

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu prowadzenia akt pracowniczych i ochrony danych osobowych w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie poświęconemu tematyce dokumentacji kadrowej.


Aktualizacja: 2019-02-04