JAK OBLICZAĆ WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI

 1. ABC wynagrodzenia nauczycieli
  • Z czego składa się wynagrodzenie nauczycieli?
  • Co wchodzi w skład innych świadczeń pracowniczych?
  • Czy wypłata wynagrodzenia z dołu jest wygodna?
 2. Wynagrodzenie zasadnicze w szczegółach
  • Jakie są minimalne stawki i kto je ustala?
  • Kiedy wynagrodzenie wzrasta?
  • W jaki sposób przeliczamy minimalne stawki według zwiększonego pensum?
 3. Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego
  • wysługa lat (szacowanie wysokości, okresy uprawniające, podstawowe miejsce pracy,

  dodatek dla zatrudnionego w 2 lub więcej szkołach),

  • funkcyjny (stanowiska, na jakich przysługuje, ustalanie wysokości, stosunek do stawki osobistego zaszeregowania),
  • za pracę w trudnych warunkach (za jakie prace przysługuje, określanie proporcji do liczby godzin pracy w trudnych warunkach),
  • motywacyjny (komu dyrektor go przyznaje, wysokość),
  • pozostałe dodatki (walutowy, służbowy, za uciążliwość pracy).
 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
  • Kiedy mamy do czynienia z pracę ponadwymiarową, a kiedy z doraźnym zastępstwem?
  • Czy za zaplanowane, ale niezrealizowane zajęcia, przysługuje wynagrodzenie?
 5. Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  • Ustalanie urlopu wypoczynkowego nauczycieli w placówkach feryjnych i nieseryjnych.
  • Jakie składniki wliczamy do podstawy wymiaru wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop, a jakie nie?
  • Przez jaki dzielnik dzielimy podstawę wymiaru?
 6. Odprawy dla nauczycieli
  • w związku z całkowitą lub częściową likwidacją szkoły,
  • emerytalne i rentowe,
  • inne.
 7. Świadczenia socjalne dla nauczycieli
  • fundusz socjalny w szkołach,
  • świadczenia urlopowe nauczycieli,
  • dodatki socjalne,
  • zasiłek na zagospodarowanie.
 8. Wynagrodzenie częściowe nauczycieli,
  • Jak liczyć wynagrodzenie za przepracowane dni w miesiącu, gdy nauczyciel chorował?
  • Jak liczyć wynagrodzenie za przepracowane dni w miesiącu, gdy nauczyciel korzystał z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego?
  • Jak liczyć wynagrodzenie za przepracowane dni w miesiącu, gdy nauczyciel zaczął bądź skończył pracę w trakcie miesiąca?
 9. Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i inne nagrody
 10. Zasiłki chorobowe i macierzyńskie dla nauczycieli
  • Jak wliczać składniki wynagradzania nauczycieli do podstawy wymiaru zasiłków?
  • analiza poszczególnych elementów płacowych w świetle wyroku TK z 24.6.2008 r.
 11. Ustalanie uprawnień i obliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli
  • Jak ustalać staż uprawniający do trzynastki?
  • Kiedy nauczyciel zostaje zatrudniony zgodnie z organizacją szkoły?
  • Którzy nauczyciele dostają trzynastki bez względu na staż?
 12. Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzeń nauczycieli, w tym m.in.:
  • nagrody jubileuszowe
  • odprawy z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne
  • zasiłek na zagospodarowanie
  • dodatek walutowy
  • świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.