Najnowsze zmiany w prawie pracy, zasiłkach i składkach
– z uwzględnieniem najświeższych nowelizacji kodeksu pracy oraz ustaw zasiłkowej i systemowej

Na szkoleniu (od 10.00 do 16.00) wykładowca omówi najświeższe zmiany wprowadzone do kodeksu pracy, ustawy zasiłkowej i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Szkolenie wykładowca poprowadzi w sposób praktyczny, ilustrując problemy konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania. Prosimy o przyniesie kalkulatorów.

 1. Zmiany w umowach terminowych obowiązujące od 1.3.2016 r. (nowelizacja kodeksu pracy z 25.6.2015 r.)
  • szerokie możliwości ponawiania umów o pracę na okres próbny zawartych z jedną osobą,
  • rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,
  • zmiana sposobu limitowania terminowych umów o pracę (maksymalnie 33 miesiące i 3 umowy okresowe),
  • skutki naruszenia wskazanych limitów – przekształcenie zatrudnienia w bezterminowe,
  • wyłączenia spod rygorów ograniczających zatrudnienie okresowe,
  • wydłużenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i zrównanie ich z wypowiedzeniami stałych umów o pracę,
  • wprowadzenie do kodeksu pracy instytucji zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas biegnącego wypowiedzenia,
  • przepisy przejściowe (m.in. umowy okresowe trwające 1.3.2016 r., jakie okresy wypowiedzenia stosować do takich umów),
   • Studium przypadku – odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące okresowych umów o pracę na pograniczu zmiany przepisów;
 2. Urlopy z tytułu opieki nad dziećmi – nowości obowiązujące od 2.1.2016 r. (nowelizacja kodeksu pracy z 24.7.2015 r.)
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego przez „wchłonięcie” dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  • nowe zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego (możliwość wykorzystania części w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat),
  • dzielenie się urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim przez pracownicę/pracownika i ubezpieczonego ojca/matkę niebędących pracownikami,
  • ułatwienia w łączeniu pracy zawodowej z urlopem rodzicielskim,
  • wydłużenie okresu wykorzystywania urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego,
  • nowe zasady udzielania zwolnień na opiekę nad dzieckiem,
  • przepisy przejściowe
   • Studium przypadku – odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące sytuacji osób będących  2.1.2016 r. na urlopach z racji opieki nad dziećmi;
 3. Nowe zasady odprowadzania składek od umów cywilnych od 1.1.2016 r. (nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23.10.2014 r.)
  • zbieg umowy zlecenia z inną umową cywilną,
  • zbieg umowy cywilnej z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • rola dokumentu składanego przez ubezpieczonego o braku konieczności odprowadzania składek z danej umowy cywilnej,
  • obowiązki płatnika składek,
  • opłacanie składek z tytułu kontraktu menedżerskiego, w tym zawartego w ramach działalności gospodarczej,
  • przypomnienie zasad opłacania składek za członka rady nadzorczej,
   • Studium przypadku – analiza konkretnych przypadków z pogranicza zmiany przepisów (umowy zlecenia istniejące 1.1.2016 r.);
 4. Zmiany w zasiłkach chorobowych, macierzyńskich i innych – różne terminy wejścia w życie
  • nowa metoda określania podstawy wymiary zasiłków przedsiębiorców, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy i pełnego miesiąca ubezpieczenia – od 1.11.2015 r.,
  • łącznie okresów ubezpieczenia z innego tytułu na poczet prawa do zasiłku – od 1.11.2015 r.
  • nowe sposoby i forma wystawiania zaświadczeń lekarskich (e-zaświadczenia) – najpóźniej od 1.1.2018 r.
  • zmiany w zasiłkach opiekuńczych – od 14.8.2015 r.,
   • Studium przypadku – przykładowe obliczenia zasiłku przysługującego przedsiębiorcy w razie choroby powstałej przed upływem 12 miesięcy ubezpieczenia i podczas pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego uzupełnienia;
 5. Inne planowane zmiany dotyczące obowiązków pracodawców
  • skrócenie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej i płacowej (od 1.1.2016 r.),
  • wydłużenie wymiaru urlopu wypoczynkowego do 35 dni roboczych w roku kalendarzowym (trwają prace).