Odprowadzanie składek od umów cywilnych w 2015 i 2016 r.
– ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad oskładkowania zleceń od 1.1.2016 r.

Szkolenie (od 10.00 do 16.00) zostanie przeprowadzone w sposób praktyczny. Wykładowca będzie bazował na najświeższych i najciekawszych orzeczeniach sądowych i interpretacjach urzędowych oraz analizował konkretne przykłady z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Definicja mowy zlecenia
  • treść umowy i cechy charakterystyczne,
  • obowiązki stron,
  • określenie wynagrodzenia,
  • różnice między umową zlecenia a umową o pracę;
  • konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę,
 2. Wysokość i zasady opłacania kładek z tytułu umowy zlecenia
  • składki na ubezpieczenia społeczne i podstawa wymiaru,
  • wyłączenia z podstawy wymiaru stosowane i niestosowane do zleceniobiorców,
  • podstawa wymiaru składki zdrowotnej,
  • składki na FP i FGŚP,
  • dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane za zleceniobiorców
 3. Odprowadzanie składek z umowy zlecenia w szczególnych sytuacjach
  • umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem (do kiedy dana osoba ma status ucznia lub studenta, rozliczanie składek za osobę, która kończy 26 lat w trakcie miesiąca).
  • umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki płatnika składek,
  • rozliczanie składek w razie zmiany rodzajów ubezpieczeń w trakcie miesiąca,
  • ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
 4. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń umowy zlecenia z innymi umowami cywilnymi w 2015 i 2016 r
  • umowa zlecenia a równolegle zawarte inne zlecenie,
  • umowa zlecenia a równolegle trwający kontrakt menedżerski,
  • umowa zlecenia a równolegle trwająca umowa o pracę nakładczą,
  • treść oświadczenia składanego przez ubezpieczonego o innych tytułach do ubezpieczeń;
 5. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń umów cywilnych z działalnością gospodarczą w 2015 i 2016 r. z uwzględnieniem najnowszej uchwały SN w składzie 7 sędziów z 17 czerwca 2015 r. (III UZP 2/15)
  • umowa cywilna a ewidencyjna działalność gospodarcza (z preferencyjnymi i standardowymi składkami),
  • umowa cywilna a pozostała działalność (z preferencyjnymi i standardowymi składkami;
 6. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń z osobami pobierającymi zasiłek macierzyński oraz przebywającymi na urlopie wychowawczym w 2015 i 2016 r.
  • zawarcie z osobą na zasiłku macierzyńskim lub urlopie wychowawczym drugiej umowy o pracę,
  • zawarcie z osobą na zasiłku macierzyńskim lub urlopie wychowawczym umowy cywilnej,
  • rozpoczęcie przez osobę na zasiłku macierzyńskim lub urlopie wychowawczym działalności gospodarczej;
 7. Pozycja ubezpieczeniowa osoby z ustalonym prawem do emerytury lub renty w 2015 i 2016 r.
  • podpisanie umowy o pracę z osobą o ustalonym prawie do emerytury lub renty,
  • nawiązanie umowy cywilnej z osobą o ustalonym prawie do emerytury lub renty,
  • rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę o ustalonym prawie do emerytury lub renty;
 8. Opłacanie składek od kontraktów menadżerskich, w tym od kontraktu zawartego w ramach działalności.
 9. Opłacanie składek za członków rad nadzorczych
 10. Umowa o dzieło a umowa zlecenie
  • treść umowy o dzieło,
  • prawa i obowiązki stron
  • zasady ustalania wynagrodzenia,
  • umowa o dzieło a składki ZUS,
  • różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
  • kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia (analiza orzecznictwa sądowego i praktyki kontrolnej ZUS),
  • jakie postanowienia wprowadzić, a jakich unikać w umowie o dzieło,
  • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia (sposób postępowania ZUS, odwołanie od decyzji ZUS),
  • jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego  od wykonawcy dzieła po zmianie kwalifikacji umowy o dzieło na zlecenie.