POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA I ZASIŁKÓW W 2016 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM WSKAŹNIKÓW PŁACOWYCH I KWOT WOLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.1.2016 R. I 1.3.2016 R.

Omawiane zagadnienia wykładowca zaprezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń. Przedstawiając również interpretacje PIP i resortu pracy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe w tych kwestiach. Uczestnicy będą mogli na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach.

 1. Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
  • różnice między potrąceniami obowiązkowymi i dobrowolnymi
  • potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne
  • główne informacje o egzekucji z wynagrodzenia na pracę (egzekucja cywilna i administracyjna, różnice, sankcje i organy egzekucyjne),
  • wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, podlegające ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji (np. pensja zasadnicza, dodatki, premie nagrody, odprawy, odszkodowania, ekwiwalent za urlop, jubileuszówka, trzynastka, świadczenia socjalne, ryczałty samochodowe, polisy na życie, dofinansowania nauki, pożyczki mieszkaniowe itd.)
  • dopuszczalne odliczenia z wynagrodzenia za pracę poza trybem potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych (wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny, uproszczony tryb odzyskania nadpłaty pensji).
 2. Jak dokonywać obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę
  • rodzaje (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne)
  • ustalanie maksymalnej dopuszczalnej kwoty potrącenia przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń,
  • kwoty wolne od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2016 r.
  • wyjaśnienie wątpliwości na tle kwot wolnych (np. kwoty wolne na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, różne świadczenia wypłacane w miesiącu, dwa terminy wypłat w miesiącu, dla zatrudnionego w I roku pracy i na niepełnym etacie, różne koszty w miesiącu)
  • tryb dokonywania obowiązkowych potrąceń (podstawa wymiaru, maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, kwota wolna, faktyczna możliwa kwota potrącenia, finalna kwota potrącenia, finalne rozliczenie potrąceń)
  • obowiązkowe potrącenia w szczególnych sytuacjach (po rozwiązaniu stosunku pracy, po śmierci pracownika, ze świadczeń socjalnych, ze składników za okresy dłuższe niż miesiąc, ze świadczeń dodatkowych ze stosunku pracy i ze świadczeń w nauturze)
   Przykładowe rozliczenie z uczestnikami na tablicy:

   • pojedyncze potrącenie,
   • potrącenie przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu,
   • zbieg potrąceń.
 3. Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę
  • zgoda pracownika – wzór
  • limity
  • porównanie z obowiązkowymi potrąceniami z wynagrodzenia za pracę
   • przykładowe rozliczanie z uczestnikami na tablicy zbiegu obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 4. Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • tytuł wykonawczy i tytuł egzekucyjny
  • Jak zareagować na nadesłane zajęcie organu egzekucyjnego?
  • Jakich informacji trzeba udzielić organom egzekucyjnym i wierzycielom?
  • Gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty?
  • Co trzeba zrobić po rozwiązaniu stosunku pracy?
  • Co grozi pracodawcy ignorującemu organ egzekucyjny (zmiany obowiązuje od 3.5.2012 r., głównie wzrost grzywien)
  • Co robić po śmierci pracownika?
 5. Zbiegi egzekucji z wynagrodzenia za pracę od A do Z
  • zbieg egzekucji komorniczych:
   – formalności, rachunki,
   – ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji,
   – wzór pisma pracodawcy do obu komorników o powstaniu zbiegu egzekucji cywilnych

   • przykładowe rozliczenie od A do Z z uczestnikami na tablicy zbiegu egzekucji cywilnych
  • zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej
   – formalności, rachunki,
   – ustalanie organu właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji
   – wzór pisma pracodawcy o powstałym zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej do obu organów egzekucyjnych

   • przykładowe rozliczenie od A do Z z uczestnikami na tablicy zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej
  • zbieg egzekucji administracyjnych

  – formalności, rachunki,
  – wzór pisma pracodawcy do obu administracyjnych organów egzekucyjnych o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych

  • przykładowe rozliczenie od A do Z z uczestnikami na tablicy zbiegu egzekucji administracyjnych
 6. Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego
  • świadczenia powtarzające się i służące utrzymaniu dłużnika,
  • stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne
   Przykładowe rozliczenie z uczestnikami na tablicy sytuacji:

   • pracownik jest jednocześnie zatrudniony w zakładzie na umowę zlecenia, o dzieło bądź na kontrakcie menedżerskim,
   • osoba jest zatrudniona w zakładzie wyłącznie na podstawie umowy cywilnej.
 7. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2016 r.
  • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
  • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty),
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna,
  • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków
  • rozliczenia na przykładach:
   Przykładowe rozliczenie z uczestnikami na tablicy sytuacji:

   • wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
   • zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc,
   • zbiegi potrąceń z zasiłków.