TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC

 1. Rozliczanie zwrotu przez pracodawcę składek z tytułu przekroczenia limitu 30-krotności:
  • w ramach autokontroli,
  • w wyniku kontroli ZUS.
 2. Rozliczanie nadpłaty wynagrodzenia zwracanej przez pracownika,
  • w wyniku sprawy sądowej o zwrot nienależnego świadczenia/bezpodstawnego wzbogacenia;
 3. Odprowadzanie i korygowanie przez pracodawcę składek i podatku dochodowego od świadczenia, od którego błędnie składki nie zostały pobrane.
 4. Status składkowo-podatkowy świadczeń BHP dla pracowników i zleceniobiorców:
  • napoje oraz posiłki profilaktyczne,
  • okulary korygujące,
  • ubiór służbowy,
  • środki ochrony.
 5. Status składkowo-podatkowy świadczeń po śmierci pracownika wypłacanych członkom jego rodziny:
  • niewypłacone wynagrodzenie,
  • odprawa pośmiertna,
  • świadczenia pomocowe,
  • potrącenia z nich.
 6. Dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego rodziny:
  • z zfśs i ze środków obrotowych zakładu,
  • świadczenia dla dzieci pracownika.
 7. Składki i podatek dochodowy od pożyczki mieszkaniowej udzielonej pracownikowi lub zleceniobiorcy:
  • czy jest przychodem,
  • umorzona pożyczka,
  • status odsetek od pożyczki.
 8. Status składkowo-podatkowy świadczeń przekazywanych pracownikom dla urlopach wychowawczych i macierzyńskich
 9. Status składkowo-podatkowy świadczeń dla byłych pracowników, w tym emerytów i rencistów
 10. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków:
  • w miesiącu, kiedy pracownik dostał wynagrodzenie chorobowe i zasiłek,
  • z wynagrodzenia za umowę zlecenia,
  • z zasiłku zleceniobiorcy,
  • zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.
 11. Wyrównanie zasiłku chorobowego z racji wypadku uznanego dopiero po pewnym czasie w postępowaniu powypadkowym.