ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW

(z uwzględnieniem praktycznych problemów związanych z rekrutacją,
stosunkiem pracy i rozstaniem)

● wzory umów o pracę i pism rozwiązujących stosunek pracy ● przykłady z życia ● najnowsze i najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje ● ochrona danych osobowych pracowników ● pracownicy „nie do ruszenia” w zakładzie ● terminy, pouczenia i współpraca z urzędami

 1. Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna (zlecenie, o dzieło, agencyjna, kontrakt menedżerski, praca nakładcza) – jaką formę zatrudnienia wybrać: krótka charakterystyka i porównanie;
 2. Podstawowe cechy różnicujące rodzaje umów o pracę (na okres próbny, na czas określony, w tym na zastępstwo, na czas wykonania określonej pracy, na czas nieokreślony)
  • dopuszczalna liczba ponawianych umów,
  • określanie czasu trwania,
  • oznaczanie daty początkowej i końcowej każdej umowy o pracę,
  • cele, jakim służą,
  • możliwość wypowiedzenia i jego długość;
 3. Zasady sporządzania umów o pracę
  • elementy konieczne: rodzaj pracy, wymiar czasu pracy, miejsce pracy, wynagrodzenie za pracę,
  • elementy dodatkowe, np. zakres czynności, dodatkowe świadczenia pieniężne, dodatkowy urlop wypoczynkowy,
  • sposób określania w umowach o pracę poszczególnych elementów składowych,
  • skutki braku określenia w umowie o pracę poszczególnych elementów, np. wysokości wynagrodzenia, miejsca pracy itd.
  • konsekwencje zawarcia umowy o pracę przez osobę nieupoważnioną

  Studium przypadku – omówienie przykładowych wzorów umowy o pracę na czas określony i na czas nieokreślony

 4. Jakich danych osobowych pracodawca może żądać od kandydata do pracy i od pracownika
  • standardowe dane osobowe,
  • dane zakazane do pozyskiwania,
  • dane „wrażliwe” (zaświadczenie o niekaralności, informacja o ciąży, pozyskiwanie linii papilarnych pracowników, kserowanie dowodów osobistych, testy psychologiczne i badanie wariografem)
  • zasady prowadzenia akt osobowych pracownika;
 5. Inne obowiązki zakładu pracy związane z przyjęciem do pracy
  • skierowanie na wstępne badania lekarskie (omówienia nowych przepisów obowiązujących od 1.04.2015 r.)
  • szkolenia BHP,
  • przydzielenie stanowiska pracy,
  • informacja o warunkach zatrudnienia,
  • zaznajomienie z porządkiem w pracy, regulaminami oraz zagrożeniami występującymi w środowisku pracy;

  Studium przypadku – omówienie wzoru informacji o warunkach zatrudnienia standardowej i poszerzonej, w tym dla pracownika delegowanego.

 6. Sposoby ustania stosunku pracy
  • rozwiązywanie umów o pracę:

  – za porozumieniem stron,
  – za wypowiedzeniem,
  – bez wypowiedzenia (np. dyscyplinarnie, z powodu długiej choroby),

  • wygaśnięcie umów o pracę,
  • szczególny przypadek: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę;
 7. Wypowiedzenie umowy o pracę
  • długość wypowiedzenia poszczególnych rodzajów umów o pracę,
  • skracanie i wydłużanie okresów wypowiedzenia,
  • zasady sporządzania pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony:

  – forma wypowiedzenia i sposób doręczenia,
  – konsultacja związkowa,
  – formułowanie przyczyny wypowiedzenia (konkretna, uzasadniona i rzeczywista),
  – pouczenie o możliwości i terminie odwołania do sądu,

  • szczególne zasady wypowiadania umowy o pracę na czas określony zawartej na dłużej niż 6 miesięcy
  • sytuacje, kiedy można jeszcze wypowiedzieć umowy o pracę na czas określony i na czas wykonania określonej pracy,
  • szczególna ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy (z tytułu wieku przedemerytalnego, ciąży, związkowca, w ramach zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników),
  • roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę,
  • omówienie wypowiedzenia zmieniającego,

  Studium przypadku – omówienie przykładowych wzorów wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony i na czas określony,

  – analiza orzecznictwa i interpretacji na temat wypowiedzenia;

 8. Dyscyplinarne zwolnienie zatrudnionego z pracy
  • określenie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych – poszczególne przypadki,
  • zachowanie formy pisemnej,
  • liczenie terminu 1 miesiąca pozwalającego na złożenie oświadczenia o natychmiastowym rozwiązaniu stosunku pracy,
  • wskazanie przyczyny usprawiedliwiającej dyscyplinarkę,
  • konsultacja związkowa,
  • pouczenie o możliwości i terminie odwołania do sądu
  • roszczenia pracownika w razie bezprawnego zwolnienia dyscyplinarnego,

  Studium przypadku – omówienie przykładowego wzoru zwolnienia dyscyplinarnego

   – analiza orzecznictwa i interpretacji na temat „dyscyplinarki”.

 9. „Dyscyplinarka” dla pracodawcy
  • definicja ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (m.in. niewypłacalnie pracownikowi wynagrodzenia, ignorowanie i zaniedbywanie przez pracodawcę obowiązków BHP, stosowanie mobbingu przez szefa lub przez współpracownika),
  • podanie przez pracownika przyczyny motywującej rzucenie pracy z dnia na dzień,
  • zachowanie formy pisemnej,
  • liczenie terminu 1 miesiąca pozwalającego na złożenie oświadczenia o natychmiastowym rozwiązaniu stosunku pracy,
  • roszczenia pracownika w razie zerwania stosunku pracy w tym trybie,
  • roszczenia pracodawcy o odszkodowanie

  Studium przypadku – analiza orzecznictwa na temat „dyscyplinarki dla pracodawcy”.

 10. Zwolnienie z pracy z powodu długiej choroby
  • liczenie i wyznaczanie okresów ochronnych przed takim zwolnieniem z pracy,
  • forma pisemna,
  • konsultacja związkowa,
  • pouczenie o możliwości i terminie odwołania do sądu
  • roszczenia pracownika w razie bezprawnego zwolnienia z pracy z powodu długiej choroby,
  • obowiązek ponownego zatrudnienia

  Studium przypadku – omówienie przykładowego wzoru zwolnienia z pracy z powodu długiej choroby,

  – analiza orzecznictwa na temat zwolnienia z pracy z powodu długiej choroby.

 11. Inne obowiązki pracodawcy związane z ustaniem zatrudnienia
  • sporządzanie i wypełnianie świadectwa pracy,
  • odprawa emerytalna/rentowa lub ekonomiczna,
  • ekwiwalent za urlop,
  • skierowanie na badania kontrolne;
 12. Prawne możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownikami podlegającymi szczególnej ochronie
  • ogłoszenie upadłości lub likwidacji przez „małego pracodawcę”,
  • redukcje z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • inne przypadki.