Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników
obowiązujące od 2 stycznia 2016 r.

Na szkoleniu (od 10.00 do 16.00) wykładowca omówi zmiany wprowadzone w systemie urlopów z tytułu opieki nad dzieckiem, nowelizacją do Kodeksu pracy z 24 lipca 2015 r. Nowości zaczną obowiązywać od 2 stycznia 2016 r. Szkolenie wykładowca poprowadzi w sposób praktyczny, ilustrując problemy konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania. Prosimy o przyniesie kalkulatorów.

 1. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego
  • likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego,,
  • nowy wymiaru urlop rodzicielskiego (32 lub 34 tygodnie);
 2. Nowe zasady odbierania urlopu rodzicielskiego
  • długi wniosek (do 21 dni po porodzie)
  • wykorzystanie jednorazowe lub maksymalnie w 4 częściach, zasada – wykorzystanie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim albo po kolejnej części urlopu,
  • udzielanie 16 tygodni urlopu nie przypadającego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub kolejnej części urlopu rodzicielskiego – najpóźniej w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat,
  • minimalna część urlopu – 8 tygodni (z niewielkimi wyjątkami);
 3. Dzielenie się urlopem rodzicielskim przez rodziców
  • naprzemienne wykorzystanie urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego przez pracownicę i ubezpieczonego ojca (niebędącego pracownikiem),
  • naprzemienne wykorzystanie urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego przez pracownika i ubezpieczoną matkę (niebędącą pracownicą),
  • wydłużenie terminu na złożenie wniosku – najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu lub jego części;
 4. Dzielenie się urlopem macierzyńskim
  • przez pracownicę i ubezpieczonego ojca,
  • przez pracownika i ubezpieczoną matkę,
  • przez pracownicę/pracownika i ubezpieczonego innego członka rodziny,
  • dzielenie się urlopem w sytuacjach szczególnych;
 5. Ułatwienia w łączeniu pracy zawodowej z urlopem rodzicielskim
  • wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem pracy,
  • proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego (maksymalnie do 64 lub 68 tygodni),
  • obliczanie proporcjonalnego „wydłużenia” urlopu rodzicielskiego;
 6. Zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego
  • wydłużenie okresu przez jaki można będzie skorzystać z urlopu do 24 miesięcy,
  • wykorzystanie urlopu maksymalnie w 2 częściach w wymiarze tygodnia;
 7. Odpowiednie stosowanie nowych przepisów do rodziców adopcyjnych;
 8. Urlop wychowawczy po nowemu
  • możliwość wykorzystania urlopu do upływu roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat,
  • wniosek najpóźniej na 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu (obecnie 2 tygodnie),
  • wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy przez czas, z którego mógłby korzystać z urlopu wychowawczego – na 21 dni wcześniej;
 9. Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem
  • 2 dni lub 16 godzin,
  • decyzja o sposobie zwolnienia od pracy w pierwszym wniosku o jego udzielenie;
 10. Urlopowe rozporządzenie dokumentacyjne
  • treść wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części oraz dokumenty dołączane do tych wniosków,
  • treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, z urlopu na warunkach macierzyńskiego lub jego części, z urlopu rodzicielskiego lub jego części oraz dokumenty dołączane do tych wniosków,
  • treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub z jego części z wykonywanie pracy w macierzystym zakładzie pracy oraz dokumenty dołączane do tego wniosku,
  • treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego oraz dokumenty dołączane do tego wniosku;
 11. Przepisy przejściowe nowelizacji Kodeksu pracy z 24 lipca 2015 r.
  • sytuacja osób korzystających 2 stycznia 2016 r. z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 28 nowelizacji z 24 lipca 2015 r.),
  • terminy składania wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą dla pracownika korzystającego 2 stycznia 2016 r. z tego urlopu (art. 29 nowelizacji z 24 lipca 2015 r.),
  • terminy składania wniosku o kolejną część urlopu wychowawczego lub o obniżenie wymiaru czasu pracy przez pracownika korzystającego 2 stycznia 2016 r. z tego urlopu lub obniżenia (art. 30 nowelizacji z 24 lipca 2015 r.),
  • obowiązek zaliczania na poczet uprawnień i obowiązków pracowniczych okresów dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach macierzyńskiego również po 2 stycznia 2016 r.