ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – ZFŚS 2019. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA, RODZAJE ŚWIADCZEŃ, DOKUMENTACJA I REGULAMINY. AKTUALNE WYSOKOŚCI ODPISÓW.

 

I. Zasady tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych

Omówienie nowych zasad tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 1. Obowiązek tworzenia funduszu – duzi pracodawcy (zatrudniający co najmniej 50 pracowników) i średni pracodawcy (zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników) na wniosek związku.
 2. Swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników.
 3. Duzi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 pracowników.
 4. Weryfikacja charakteru obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach.

II. Cel tworzenia i przeznaczenie ZFŚS

 1. Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi.
 2. Definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.
 3. Dofinansowanie obiektów socjalnych.
 4. Tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych

 1. Pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na nowych, obowiązujących od 25 maja 2018 roku zasadach (wdrożenie rozporządzenia RODO).
 2. Katalog ustawowy (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin).
 3. Osoby uprawnione na mocy regulaminu.
 4. Czy można różnicować świadczenia między pracownikami i emerytami?

IV. Obliczanie odpisów na fundusz socjalny

 1. Odmrożenie odpisów socjalnych w 2017 roku i nowa podstawa ich wymiaru.
 2. Ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
 3. Statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty.
 4. Naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja.
 5. Naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września.
 6. Korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.

V. Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym

 1. Regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe).
 2. Komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja).
 3. Kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp).
 4. Weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego).
 5. Dokumentacja przyznanej pomocy.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej.

VI. Rodzaje świadczeń, różnicowanie według kryterium socjalnego

Rodzaje świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich różnicowanie według kryterium socjalnego.

 1. Paczki dla dzieci.
 2. Karnety do klubu fitness.
 3. Organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu.
 4. Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS.
 5. Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów.
 6. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
 7. Świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS.

VII. Tworzenie regulaminu socjalnego krok po kroku

 1. Rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny.
 2. Budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu.
 3. Definicja rodziny w regulaminie socjalnym.
 4. Ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZFŚS.
 5. Ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 6. Ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).
 7. Analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne.
 8. Procedura starań o świadczenia socjalne.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku przykładowego regulaminu ZFŚS.

VIII. Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń

Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w świetle najnowszych interpretacji ZUS i podatkowych, z uwzględnieniem wzrostu ulg PIT od 1 stycznia 2018 roku.

 1. Świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
 2. Zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.
 3. Ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów.
 5. Ulgi z tytułu zapomóg.

IX. Rezygnacja z tworzenia funduszu, niższe odpisy

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów na fundusz socjalny.

 1. Zmiana układu zbiorowego pracy.
 2. Modyfikacja regulaminu wynagradzania przez pracodawcę z i bez ZOZ.
 3. Informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia.

X. Egzekucja ze świadczeń socjalnych

 1. Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.
 2. Pełne czy ograniczone potrącenia.
 3. Współpraca z organem egzekucyjnym.

XI. Panel dyskusyjny

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu Zakładowego Fundusz Świadczeń socjalnych oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.


Aktualizacja: 2019-02-04